Privacy -en cookiebeleid

Shift2 respecteert je privacy en verklaart je persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Shift2 zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Shift2 gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, je je abonneert op onze nieuwsbrief, een van onze evenementen bezoekt, bij ons een opleiding volgt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Shift2.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Shift2 gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Shift2 tegenover u is aangegaan, worden zonder jouq toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@shift2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shift2 verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Shift2 analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Shift2 volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shift2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shift2) tussen zit. Shift2 maakt gebruik van CRM-toepassingen zodat wij een overzicht hebben van onze (potentiële) klanten en zodoende op een persoonlijke manier contact met hen op kunnen nemen en onze administratie kunnen beheren. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor onze klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shift2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst. Shift2 verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het bereiken van het uitvoeren van de overeenkomst(en). Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract met Shift2 heeft. Nadat een contract niet meer geldig is, worden om administratieve redenen en wettelijke voorschriften, de gegevens nog 7 jaar bewaard in een (digitaal) archief.
 2. Het kunnen uitvoeren van direct marketing activiteiten. Shift2 verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing activiteiten. Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract met Shift2 heeft of zich vrijwillig heeft aangemeld via een opt-in functionaliteit. Nadat een contract niet meer geldig is, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in onze (digitale) archief. Indien er geen contract aanwezig was, worden de gegevens, na uitschrijving direct bij Shift2 verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shift2 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shift2 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Shift2 draagt er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking met passende waarborgen wordt omringd met door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Deze standaardcontractbepalingen bieden voldoende waarborgen om te voldoen aan de adequaatheids- en beveiligingsvereisten van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), denk hierbij aan voldoen aan de GDPR of Privacy Shield.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welk soorten cookies gebruikt Shift2 en waarvoor?

De door Shift2 gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeft aangegeven voor het gebruik van een website van Shift2 (zoals de grootte van de tekst) worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Shift2 worden geplaatst en uitgelezen, zoals Matomo en Google Analytics.

Social Media cookies

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn

Tracking cookies

Even tussendoor: we stellen het zeer op prijs dat je dit privacy -en cookiebeleid woord voor woord doorleest. Naast dat het wettelijk verplicht is willen we ook zo transparant mogelijk zijn over de rechten die je hebt als bezoeker als het gaat om het tracken van je gegevens. Maar het kost je ook wel wat tijd. Lees je dit? Dan sturen we je graag iets lekkers op om je te bedanken voor je tijd. Stuur een e-mail naar social@shift2.nl met als onderwerp "cookie Shift2" en we nemen z.s.m. contact met je op.

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shift2 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@shift2.nl of per post via:

Shift2
t.a.v. Emiel Duinisveld
Rietbaan 10 
2908 LP Capelle a/d IJssel
Nederland

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Shift2 met uw gegevens omgaat. Shift2 is gerechtigd u hiervoor eventueel kosten voor in rekening te brengen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Shift2 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shift2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze CISO Emiel Duinisveld via contact@shift2.nl.

Afmelden

Indien u geen (commerciële) informatie meer van Shift2 wenst te ontvangen over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit per e-mail melden bij contact@shift2.nl. Bovendien wordt in de digitale communicatie van Shift 2 je de mogelijkheid geboden je uit te schrijven.

Wijzigingen

Shift2 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacybeleid van Shift2.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit Privacy- & Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen.